MENUMenu
dostępności

Dla Pacjenta

STANDARD TELEPORADY POZ

 • Teleporady udzielane są przez lekarzy POZ oraz przez pielęgniarki POZ i położne poz, w zakresie ich kompetencji.
 • Teleporady w Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr III NZOZ Sp. z o.o. udzielanie są za pośrednictwem połączeń telefonicznych.
 • Zapewnia się pacjentowi możliwość kontaktu ze świadczeniodawcą POZ, w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia bez zbędnej zwłoki.
 • Aby zamówić teleporadę pacjent rejesrtuje się telefonicznie pod numerem 14 688 90 20 (poradnia ogólna) lub 14 688 90 21 (poradnia dla dzieci) lub elektronicznie za pośrednictwem formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej mpl3.pl.
 • Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy POZ albo w terminie późniejszym ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 • Jeżeli pacjent jest zarejestrowany na wizytę a chciałby skorzystać z teleporady może to zgłosić pod numerem telefonu 14 688 90 20 (poradnia ogólna) lub 14 688 90 21 (poradnia dla dzieci).
 • Pracownik odpowiedzialny za rejestrację:
  • rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta,
  • weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
  • informuje pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
 • Wszystkie teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność, z zapewnieniem braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
 • Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Lekarz POZ/pielęgniarka POZ/położna POZ kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty.
 • Lekarz POZ/pielęgniarka POZ/położna POZ podejmuje trzykrotnie próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
 • W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.
 • W przypadku braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady wizyta zostaje anulowana a pacjent zobowiązany jest ponownie zarejestrować się na wizytę.
 • Przed teleporadą lekarz POZ/pielęgniarka POZ/położna POZ potwierdza tożsamość pacjenta. Może to zrobić na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru lekarza POZ/pielęgniarki POZ/położnej poz.
 • Podczas teleporady lekarz POZ/pielęgniarkaPOZ/położna POZ dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa lub inne świadczenie medyczne. W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz POZ/pielęgniarka POZ/położna POZ wskazuje na konieczność wizyty w placówce.
 • Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:
  • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz związanych z wydaniem zaświadczenia,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,
  • z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043),”,
 • Wizyty osobiste są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.
 • Świadczeniodawca przekazuje do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacje o udzielonej teleporadzie.Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

 • W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, które są do odbioru w rejestracji przychodni- parter.
 • Zachęcamy pacjentów do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), z uwagi na możliwości z nim związane, m.in. dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Lekarz podczas teleporady udziela instrukcji realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne oraz informuje o sposobie realizacji badań dodatkowych, w szczególności badań laboratoryjnych lub obrazowych.

Masz pytanie?

Napisz do nas:

 Regulaminem RODO
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Dotyczącej Cookies.